「利用者:Ashtray/sandbox」の版間の差分

1952年5月20日中央委員会議決
(ページの白紙化)
(1952年5月20日中央委員会議決)
Nghị quyết “Về tổ chức Đảng trong quân đội”
 
Nghị quyết số 07/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam "Về tổ chức Đảng trong bộ đội chủ lực" đã đưa ra quyết định bỏ chế độ chính ủy "tối hậu quyết định", thành lập chế độ cấp ủy Đảng trong bộ đội chủ lực, quy định về tổ chức Đảng ở các cấp, nhiệm vụ, quyền hạn và các mối quan hệ của cấp ủy Đảng.
 
Về hệ thống tổ chức Đảng ở các cấp được quy định: ở đại đội có hội nghị toàn thể chi bộ và ban chấp hành chi bộ (gọi tắt là chi ủy). Tiểu đoàn có đại hội đại biểu tiểu đoàn và ban chấp hành tiều đoàn (gọi tắt là tiểu đoàn ủy). Trung đoàn có đại hội đại biểu trung đoàn và ban chấp hành trung đoàn (gọi tắt là trung đoàn ủy). Đại đoàn có đại hội đại biểu đại đoàn và ban chấp hành đại đoàn (gọi tắt là đại đoàn ủy). Các trường nhỏ thì có hội nghị toàn thể chi bộ trong trường và ban chấp hành chi bộ trong trường; trường lớn thì có đại hội đại biểu toàn trường và ban chấp hành nhà trường (gọi tắt là hiệu ủy). Các cơ quan, đoàn bộ nhỏ thì có hội nghị toàn thể chi bộ trong cơ quan và ban chấp hành chi bộ (gọi tắt là chi ủy) nếu lớn từ 2 chi bộ trở lên thì có đại hội đại biểu cơ quan và ban chấp hành liên chi (gọi tắt là liên chi ủy). Đại đoàn bộ hoặc các tổng cục thuộc Bộ Tổng tư lệnh, nếu có nhiều liên chi, thì có đại hội đại biểu toàn cơ quan và ban chấp hành đại đoàn bộ, tổng cục. Toàn quân có Tổng Quân ủy do Trung ương chỉ định, đặt dưới sự lãnh đạo của Trung ương và Bộ Chính trị kiêm Trung ương Quân ủy hội.
 
 
Nguồn: Bộ Quốc phòng: Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam // Bộ Quốc phòng 1945-2000 (Biên niên sự kiện).- H.: Quân đội Nhân dân, 2003.- tr. 134-135.
 
source:
http://www.vietnamtk20.vn/index.php/devent/1784/Nghi-quyet-%E2%80%9CVe-to-chuc-Dang-trong-quan-doi%E2%80%9D.html
73

回編集